Kurs

Black Belt

Vårt mest komplette kurs i hvordan drive intern forretningsutvikling. Lær om Six Sigma forbedringsprosjekter, Lean-strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring, utvikling og implementering av strategi samt dataanalyse.

Målgrupper:

 • Ledergrupper i virksomheter med målsetting om å bli fremragende.
 • Ledere med ansvar for virksomhetsutvikling (intern forretningsutvikling).
 • Ledere med ansvar for operasjonen (operations).
 • Prosjekteiere som ønsker å standardisere identifisering, definering, gjennomføring og oppfølging av forbedringsprosjekter.
 • Prosjektledere for “tyngre” forbedringsprosjekter.
 • Veiledere for forbedringsprosjekter.
 • Personer som skal støtte arbeidet med virksomhetsutvikling/forretningsutvikling.
 • Lean-managere, Black Belt-kandidater, Lean-navigatører og Lean-koordinatorer.
 • Medlemmer i prosjektstyringsgrupper.

På dette kurset vil du lære:

 1. Hvordan virksomheten kan engasjere alle i utviklingen av strategiske handlingsplaner.
 2. Hvordan strategiske handlingsplaner kan implementeres gjennom definerte prosjekt- og linjestrukturer (Lean + Six Sigma).
 3. Hvordan definere, gjennomføre og følge opp standardiserte forbedringsprosjekter vha. Six Sigma.
 4. Hvordan etablere og utvikle (Lean) strukturer for kontroll og forbedring av prosessene i linjeorganisasjonen.
 5. Om viktige mekanismer for god og effektiv prosjekt porteføljestyring.
 6. Hvordan Lean og Six Sigma kan implementeres på en god og varig måte.
 7. Om koplingen mellom Lean, Six Sigma, Balansert Målstyring og Business Process Management.
 8. Hvordan virksomheten bør bruke data for faktabasert kontroll med prosessenes, produktenes og tjenestenes ytelse.
 9. Hvordan virksomheten kan standardisere visualisering og analyse av KPI’er for å fatte bedre faktabaserte beslutninger.
 10. Om metoden Getting Things Done for personlig effektivitet.
 11. Visuell aktivitetsstyring for bedret kontroll og planlegging (i prosjekter og i arbeidsprosesser).


Kurset inkluderer foredrag med ledere i virksomheter som med suksess har implementert Lean og/eller Six Sigma.

 

Oppstart: 14. oktober 2019

Antall dager
16

Sted
Drammen

Påmeldingsfrist
13.09.2019

Modul 1: 14.10.19 - 17.10.19
Modul 2: 11.11.19 - 14.11.19
Modul 3: 09.12.19 - 12.12.19
Modul 4: 27.01.20 - 30.01.20


Pris
kr. 80.000 + mva

Kurset har fire moduler, hver på fire dager. Den første modulen fokuserer på Six Sigma som prosjektmetode for prosessforbedringer. Den andre modulen fokuserer på linje-/avdelingsstrukturer for bedret kontroll og kontinuerlig forbedring. Den tredje modulen handler om konkretisering av virksomhetens prosess for å utvikle virksomhetens strategi. En strategi som så implementeres gjennom strukturer introdusert i modul 1 og 2. Den siste modulen handler om standardisert analyse og visualisering av tall for å fatte bedre beslutninger. Eksterne foredragsholdere fra industrien presenterer erfaringer og caser både i modul 2 og 3.

 

Kurset innhold og forskning på fremragende virksomheter

Dette er kurset for deg som ønsker å skape fremragende resultater. Den verdenskjente forskeren og foreleseren Jim Collins har i mer enn 25 år studert hva som skal til for å skape varig fremragende virksomheter. Hans forskning viser at fremragende virksomheter har etablert konkrete mekanismer for kontroll og utvikling/ forbedring. Collins går derimot ikke inn på innholdet i og sammenhengene mellom slike mekanismer. Det gjør vi derimot i Black Belt-kurset.

Black Belt-kurset beskriver konkrete, helhetlige mekanismer for operativ kontroll og intern forretningsutvikling med utgangspunkt i Lean og Six Sigma.

Du som deltaker er med på en reise der vi i modul 1 (4 dager) ser på strukturer for definering, gjennomføring og oppfølging av Six Sigma-forbedringsprosjekter.

Etter dypdykket i prosjektstrukturer og verktøy går vi i modul 2 (4 dager) videre til strukturer for operasjonell kontroll og utvikling i linjeorganisasjonen. Viktige strukturer som inngår i linjelederens ansvar er kartlegging av prosesser, kartlegging av interessenter og krav (med KPI’er), ledernes standard arbeid, kontinuerlige forbedringer, møtestrukturer, formalisert forebyggende vedlikehold, formalisert medarbeiderutvikling og formalisert arbeid med arbeidsplassorganisering.

I modul 3 introduserer og designer vi Business Improvement Process (BIP). BIP beskriver hvordan virksomheten engasjerer alle i arbeidet med å utvikle strategiske handlingsplaner som implementeres gjennom mekanismene introdusert i de to foregående modulene. Vi ser også på ulike måter å implementere et program for intern forretningsutvikling (forbedringsprogram), roller og ansvar i arbeidet med intern forretningsutvikling, prosjektstyringsgrupper, porteføljestyring, balansert målstyring og business process management (BPM). Sist, men ikke minst beskrives intern forretningsutvikling med utgangspunkt i en kapitalmodellbetraktning av virksomheten. Struktur-, human- og kundekapital er viktige begreper i denne sammenheng.

En fremragende virksomhet har faktabasert kontroll med ytelsen til prosesser, produkter og tjenester. Kunnskapen benyttes til å fokusere forbedringsarbeidet og fatte faktabaserte beslutninger. Modul 4 handler om verktøy og metoder for å få til dette. Viktige verktøy som inngår er paretodiagram, korrelasjon, regresjonsanalyse, kontrolldiagram (SPC), hypotesetester, kapabilitetsanalyse og målesystemanalyse.

Modul 1 (Standardiserte Six Sigma forbedringsprosjekter)

Denne modulen fokuserer på Six Sigma (6S). 6S omfatter forbedringsmetoden DMAIC, en rekke tilhørende forbedringsverktøy og forslag til roller i arbeidet med  forbedringsprosjekter. DMAIC-metoden beskriver både HVA som skal gjøres og HVORDAN det skal gjøres. Virksomheten kan derfor standardisere defineringen, gjennomføringen og oppfølgingen av forbedringsprosjekter. I en nedskalert versjon kan DMAIC gjenbrukes i det interne arbeidet med kontinuerlige forbedringer og A3-problemløsing.

Den prinsipielle fremgangsmåten i DMAIC (Define, Measure, Analyse Improve, Control) består i å:

 1. Definere problemet
 2. Beskrive prosessen hvor det antas at viktige årsaker til problemet finnes
 3. Identifisere kundene, andre kravstillere og interessenter (i forhold til problemet)
 4. Avtale prosjektets kommunikasjon med kunder, andre kravstillere og interessenter
 5. Identifisere og forstå kundenes behov og krav
 6. Vurdere potensielle gevinster (økonomiske og andre gevinster)
 7. Kartlegge de antatt viktigste rotårsakene til at kundekravene ikke møtes (gjennom prosess og dataanalyse)
 8. Identifisere alternative tiltak/løsninger for å fjerne eller redusere prioriterte rotårsaker
 9. Vurdere konsekvenser/risiko ved nye løsninger
 10. Implementere løsninger
 11. Måle oppnådde forbedringer og dokumentere gevinster
 12. Sikre varighet ved å oppdatere/etablere nye målesystemer og rapporter
 13. Sikre varighet ved å standardisere løsninger og overføre nye ansvar til linjen
 14. Beskrive og formidle muligheter for gjenbruk av løsninger
 15. Beskrive og formidle nye/videre forbedringsmuligheter
 16. Evaluere og avslutte prosjektet

I modulen gjennomgås også maler for prosjektdokumentasjon og rapportering. Verktøyene som gjennomgås er listet opp under.

Modul 2 (Lean-strukturer for linjeorganisasjonen)

Denne modulen handler om Lean-strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring i linjeorganisasjonen. Linjelederen skal i samarbeid med sine medarbeidere og andre viktige interessenter etablere og videreutvikle følgende strukturer:

 • Strukturer for etterlevelse av virksomhetens verdier og ledelsesprinsipper
 • Strukturer for kartlegge enhetens prosesser og interessentenes tilhørende behov og krav
 • Møte- og tavlestrukturer (team, avdeling, ledelse) for å støtte den daglige «produksjonen»
 • Strukturer for arbeidsplassorganisering vha. metoden 5S
 • Strukturer for kontinuerlige forbedringer og verdistrømanalyse
 • Strukturer for forebyggende vedlikehold (TPM)
 • Strukturer for kompetansekartlegging og medarbeiderutvikling
 • Strukturer for definering og gjennomføring lederens standard arbeid
 • Strukturer for å redusere omstillingstider ved hjelp av SMED

Lean-manager supply chain i Ringnes, Rune Ø. Eliassen er ansvarlig for den siste dagen i denne modulen. Hovedfokus denne dagen er kontinuerlige forbedringer slik det er implementert i Ringnes/Carlsberg. Eliassen vil også beskrive Ringnes sitt Lean-program og Lean-reise fra starten i 2005 og frem til i dag.

Verktøy og metoder i denne modulen er listet opp lenger ned.

Modul 3 (utvikling og implementering av strategien)

Hovedtema i denne modulen er hvordan virksomheten kan engasjere alle i arbeidet med å utvikle og deretter implementere strategien. Innholdet tar utgangspunkt i Toyota sin tilnærming (Hoshin Kanri) og foreslår en konkret realisering. I kurset kalles denne konkretiseringen “Business Improvement Process” (BIP). Sentralt i BIP er:

 • kople arbeidet med kontinuerlige forbedringer til virksomhetens strategiske mål
 • identifisere de riktige forbedringsprosjektene som må gjennomføres for å nå definerte strategiske mål
 • verktøy for å identifisere riktige delmål, aktiviteter og prosjekter for å nå strategiske mål
 • catchball-prinsippet for utvikling av strategiske handlingsplaner på standard A3-format
 • prosjektporteføljestyring
 • roller og ansvar i arbeidet med å utvikle og implementere strategien. Herunder roller og ansvar for virksomhetens business improvement team.

I denne modulen ser vi også på:

 • ulike måter å implementere Lean og Six Sigma. Eksempler fra bank/finans (Lean-banking) og industri gjennomgås og sammenlignes.
 • introduksjon til balansert målstyring, business process management og sammenhenger med Lean og Six Sigma
 • personlig effektivitet gjennom metoden Getting Things Done (Dave Allen)
 • operasjons og situasjonssenter
 • business improvement process slik den kan være i en stor industribedrift (dvs. en case).
 • visuell aktivitetsstyring for bedret kontroll og planlegging (i prosjekter og i dag-til-dag arbeidsprosesser).
 • myndiggjørende ledelse (Toyotas verktøy for å balansert utvikling av medarbeidere og ledere)

Mye tid benyttes til øvinger der deltakerne skal designe BIP. Modulens siste dag benyttes til innlegg av Dag Espen Tegdal, Lean-manager i Kongsberggruppen/KDA og Ole Jonny Brattum, tidligere personaldirektør gjennom 30 år i Toyota Norge.

Modul 4 (Faktabasert analyse og beslutninger)

Lederne i fremragende virksomheter forstår virksomhetens, prosessenes, produktenes og tjenestenes ytelse gjennom fakta. Lederne etterspør derfor data for sine beslutningsprosesser. De forstår viktigheten av å skille på endringer i ytelsestall (KPI’er) som er en følge av tilfeldigheter og hvilke endringer som er (signifikante) reelle endringer.

Denne modulen fokuserer på verktøy for standardisert, faktabasert analyse og beslutninger. Verktøyene kan effektivt brukes i arbeidet med:

 • visualisering/presentasjon av nøkkeltall
 • kontinuerlige forbedringer
 • prosess og produktkontroll
 • dokumentasjon av ytelse for produkt og prosess
 • mottakskontroll
 • leverandørovervåkning og leverandørutvikling
 • datainnsamling og verifikasjon av målesystemer
 • årsak-virkning vurderinger

Det er et mål at deltakerne skal forstå verktøyene og den bakenforliggende “teorien” uten bruk av formler. Det kreves derfor ingen forkunnskaper. Minitab benyttes som analyseverktøy.

En oversikt over verktøyene som  inngår finnes lenger ned på siden.

Kursholdere

Sven H. Danielsen,
leder Aksena, Black Belt
speaker1
Rune Økland Eliassen,
Lean-manager supply chain, Ringnes
rune1-300x300

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres på Clarion Collection Tollboden Hotell, Drammen. Hotellet ligger mindre enn 5 minutters gange fra togstasjonen der også flytoget stopper.

3 uker før kursstart får du tilsendt agenda og informasjon om booking av hotellrom (dersom du har behov for overnatting). Du kan selvfølgelig booke rom tidligere om du ønsker det.

Om tidspunkter for gjennomføring:

 • Oppstart første dag, hver modul: kl. 10.00
 • Avslutning første dag, hver modul: kl. 17.00
 • Oppstart øvrige dager: kl. 08.30
 • Avslutning siste dag, hver modul: kl. 15.00
 • Avslutning øvrige dager: kl. 16.00 

drammen

Oversikt og verktøy om metoder i kurset

 • Strategiutvikling og implementering som en “standardisert” prosess (Hoshin Kanri, BIP)
 • A3-management og catchball prinsippet
 • Lean-ledelsesprinsipper som ramme for ønsket adferd og beslutninger
 • Prosjektporteføljestyring
 • Lean og Six Sigma i et kapitalmodellperspektiv
 • Balansert Målstyring og koplingen til Lean og Six Sigma
 • Ulike tilnærminger til implementering av Lean og Six Sigma (forbedringsprogrammer)
 • Roller og ansvar i arbeidet med intern forretningsutvikling (forbedringsprogrammer)
 • Kontinuerlige forbedringer. Inkluderer A3-problemløsning, Kaizen Event og Kaizen Circle
 • Kartlegging av kompetanse og kompetansegap
 • Bruk av tavler i ledelsesfunksjonen (team, avdeling, forretningsenhet)
 • Møtestrukturer (eks. morgenmøter) og sammenhenger mellom møter på ulike nivåer i virksomheten
 • Arbeidsplassorganisering ved hjelp av 5S
 • Introduksjon til forebyggende vedlikehold (TPM). Inkluderer OEE og NEE
 • Raske omstillinger ved hjelp av SMED
 • Kontekstdiagram for å kartlegge avdelingens interessenter
 • Six Sigmametoden DMAIC for standardiserte forbedringsprosjekter
 • Fremdriftsplan (Gantt-diagram)
 • Kommunikasjonsplan
 • Kritiske suksessfaktorer for prosjekter
 • Problembeskrivelsen
 • Ulike verktøy for brainstorming
 • Ulike prioriteringsverktøy
 • Kartlegging av kundebehov og kundekrav
 • Ulike verktøy for prosesskartlegging. Blant annet SIPOC, flytskjemaer og verdistrømanalyse (VSM)
 • Spagettidiagram
 • Introduksjon til prosessdesignprinsipper: pull, kanban og balansering
 • Årsak-virkning analyser vha. fiskebein og 5 x hvorfor
 • Risikoanalyse vha. ROS og FMEA
 • Fordelinger, variable, estimatorer, parametre
 • Histogram
 • Box Plot
 • Korrelasjon og sammenhenger
 • Scatterdiagram
 • Paretodiagram
 • Tidsstudier av data ved hjelp av control charts (SPC)
 • Introduksjon til Hypotesetesting
 • Enkel lineær regresjonsanalyse
 • Introduksjon til multippel lineær regresjonsanalyse
 • Måling av produkt- og prosessytelse (PPM, DPMO og kapabilitetsanalyse/duglighetsanalyse)
 • Målesystemverifikasjon (MSA) med fokus på GAGE R&R
 • Introduksjon til eksperimentell forsøksdesign (DoE)
 • Six Sigma roadmap (visualisering av logikken i metoden)
 • Six Sigma storyboard (mal for prosjektrapportering)
 • Six Sigma project charter (mal for prosjektbeskrivelse)

Fokus på ferdigheter gjennom øving og repetisjon

Kursmodulene er lagt opp slik at metode og verktøy i utstrakt grad trenes gjennom praktiske gruppeoppgaver. Resultatene av gruppearbeidene presenteres og diskuteres. Vi bruker flipover, brunpapir, tusj og vegger.

Deltakerne skal etter hver modul anvende den nye ”teorien” på sine egne prosjekter (se neste punkt). Deltakernes egne prosjekter presenteres og diskuteres i hver samling. Hensikten er å dele erfaringer med anvendelse av metode og verktøy.

Eget prosjekt

For å få best mulig avkasting på investeringen i Black Belt utdannelsen anbefaler vi at du gjennomfører et Six Sigma forbedringsprosjekt i tilknytning til utdannelsen. Mange av kursets øvinger vil da kunne gjennomføres på egen problemstilling og du vil kunne få verdifulle synspunkter fra kursholder og øvrige kursdeltakere.

TO DIPLOMER

Diplom 1, for deltakelse. For å få denne diplomen må du ha deltatt på alle samlinger og minst 13 av 16 kursdager

Diplom 2, for deltakelse og godkjent gjennomføring av forbedringsprosjekt. Denne har samme krav som for diplom 1, men i tillegg skal du ha gjennomført et godkjent Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt. Prosjektet anses som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

Kursmaterialet

 • Boken Produser resultater! Bok 1, fremragende forbedringsprosjekter vha. Six Sigma
 • Boken Produser resultater! Bok 2, fremragende Lean-strukturer for kontroll og kontinuerlig forbedring
 • Boken Produser resultater! Bok 3, fremragende utvikling og implementering av av strategiske handlingsplaner
 • Kompendier med kopier av presentert materiale
 • Visualisert fremgangsmåte for 6S-prosjektmetodikk (roadmap)
 • Omfattende mal for dokumentasjon av prosjektresultater
 • A3-maler for prosjektdokumentasjon og problemløsning
 • A3-målstyringsmal
 • A3-strategisk handlingsplan
 • Diverse elektroniske verktøymaler: FMEA, kriteriematrise, løsningsvalgmatrise, 5S sjekklister og prosjektcharter

Relevant litteratur

Cover-bok-1-768x1097

Cover-bok-2-768x1097

Cover-bok-3-768x1097

 

 

 

 

 

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ønsker du å delta på kurset?

Fyll ut skjemaet for å melde deg på og du vil motta mer informasjon når det nærmer seg.

It's time to start investing in yourself

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling
- ta en titt på vår blogg og få inspirasjon til å kontakte oss.

Besøk bloggen