Kurs

Green Belt

Kurset utgjør første halvdel av Black Belt. Lær om Six Sigma forbedringsprosjekter og Lean-strukturer for operativ kontroll og forbedring i linjeorganisasjonen.

Målgrupper:

 • Linjeledere som ønsker å nå fremragende resultater for egen enhet/avdeling.
 • Linjeledere som ønsker å standardisere definering, gjennomføring og oppfølging av forbedringsprosjekter med moderate krav til måling og dataanalyse.
 • Prosjektledere for mindre forbedringsprosjekter uten strenge krav til måling og dataanalyse.


Lær hvordan virksomheten kan:

 1. Etablere og utvikle (Lean) strukturer for kontroll og forbedring av prosessene i linjeorganisasjonen.
 2. Standardisere defineringen, gjennomføringen og oppfølgingen av forbedringsprosjekter ved hjelp av Six Sigma.

 

Oppstart: 14. oktober 2019

Antall dager
8

Sted
Drammen

Påmeldingsfrist
13.09.2019

 

 

Modul 1: 14.10.19 - 17.10.19
Modul 2: 11.11.19 - 14.11.19


Pris
kr. 45.000 + mva

 

Om kursets moduler:

Kurset utgjør første halvdel av Black Belt-kurset og har derfor to moduler. Hver modul er på fire dager. Den første modulen fokuserer på Six Sigma som prosjektmetode for prosessforbedringer. Den andre modulen fokuserer på linje-/avdelingsstrukturer for bedret kontroll og kontinuerlig forbedring. Siste dag av denne modulen presenterer Rune Ø. Eliassen, Lean-manager supply chain i Ringnes, erfaringer med og resultater fra en meget vellykket implementering av Lean. Hovedfokus denne dagen vil være strukturer for kontinuerlige forbedringer.

 

Modul 1 (Standardiserte Six Sigma forbedringsprosjekter)

Denne modulen fokuserer på Six Sigma (6S). 6S omfatter forbedringsmetoden DMAIC, en rekke tilhørende forbedringsverktøy og forslag til roller i arbeidet med  forbedringsprosjekter. DMAIC-metoden beskriver både HVA som skal gjøres og HVORDAN det skal gjøres. Virksomheten kan derfor standardisere defineringen, gjennomføringen og oppfølgingen av forbedringsprosjekter. I en nedskalert versjon kan DMAIC gjenbrukes i det interne arbeidet med kontinuerlige forbedringer og A3-problemløsing.

Den prinsipielle fremgangsmåten i DMAIC (Define, Measure, Analyse Improve, Control) består i å:

 1. Definere problemet
 2. Beskrive prosessen hvor det antas at viktige årsaker til problemet finnes
 3. Identifisere kundene, andre kravstillere og interessenter (i forhold til problemet)
 4. Avtale prosjektets kommunikasjon med kunder, andre kravstillere og interessenter
 5. Identifisere og forstå kundenes behov og krav
 6. Vurdere potensielle gevinster (økonomiske og andre gevinster)
 7. Kartlegge de antatt viktigste rotårsakene til at kundekravene ikke møtes (gjennom prosess og dataanalyse)
 8. Identifisere alternative tiltak/løsninger for å fjerne eller redusere prioriterte rotårsaker
 9. Vurdere konsekvenser/risiko ved nye løsninger
 10. Implementere løsninger
 11. Måle oppnådde forbedringer og dokumentere gevinster
 12. Sikre varighet ved å oppdatere/etablere nye målesystemer og rapporter
 13. Sikre varighet ved å standardisere løsninger og overføre nye ansvar til linjen
 14. Beskrive og formidle muligheter for gjenbruk av løsninger
 15. Beskrive og formidle nye/videre forbedringsmuligheter
 16. Evaluere og avslutte prosjektet

I modulen gjennomgås også maler for prosjektdokumentasjon og rapportering. Verktøyene som gjennomgås er listet opp under.

Modul 2 (Lean-strukturer for linjeorganisasjonen)

Denne modulen handler om Lean-strukturer og ledelsesprinsipper. Lean-ledelsesprinsippene danner sammen med kjerneverdiene rammen for ønsket adferd og beslutningene som fattes. Viktige Lean-strukturer som gjennomgås er:

 • verktøy for å kartlegge avdelingens prosesser og interessentenes tilhørende behov og krav
 • møte- og tavlestrukturer (team, avdeling, ledelse) for å støtte den daglige «produksjonen»
 • arbeidsplassorganisering vha. metoden 5S
 • kontinuerlige forbedringer og verdistrømanalyse
 • raske omstillinger ved hjelp av SMED
 • forebyggende vedlikehold (TPM)
 • kompetansekartlegging og medarbeiderutvikling
 • lederens standard arbeid

Lean-manager supply chain i Ringnes, Rune Ø. Eliassen er ansvarlig for den siste dagen i denne modulen. Denne dagen vil kontinuerlige forbedringer være hovedfokus. Verktøy og metoder som gjennomgås i modulen er listet opp under.

Kursholdere

Sven H. Danielsen,
leder Aksena, Black Belt
speaker1
Rune Økland Eliassen,
Lean-manager supply chain, Ringnes
rune1-300x300

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres på Clarion Collection Tollboden Hotell, Drammen. Hotellet ligger mindre enn 5 minutters gange fra togstasjonen der også flytoget stopper.

3 uker før kursstart får du tilsendt agenda og informasjon om booking av hotellrom (dersom du har behov for overnatting). Du kan selvfølgelig booke rom tidligere om du ønsker det.

Om tidspunkter for gjennomføring:

 • Oppstart første dag, hver modul: kl. 10
 • Avslutning første dag, hver modul: kl. 17
 • Oppstart øvrige dager: kl. 08.30
 • Avslutning siste dag, hver modul: kl. 15
 • Avslutning øvrige dager: kl. 16.00 

drammen

Oversikt over verktøy og metoder i kurset

 • Formalisering av arbeidet med kontinuerlige forbedringer. Inkluderer A3-problemløsing, Kaizen Event og Kaizen Circle
 • Kartlegging av kompetanse og kompetansegap
 • Bruk av tavler i ledelsesfunksjonen (team, avdeling og forretningsenhet)
 • Møtestrukturer (eks. morgenmøter) og sammenhenger mellom møter på ulike nivåer i virksomheten
 • Arbeidsplassorganisering ved hjelp av 5S
 • Raske omstillinger ved hjelp av SMED
 • Introduksjon til forebyggende vedlikehold (TPM)
 • Inkluderer OEE og NEE
 • Introduksjon til prosessdesignprinsipper: pull, kanban og balansering
 • Kontekstdiagram for å kartlegge avdelingens interessenter
 • Six Sigma-metoden DMAIC for standardiserte forbedringsprosjekter
 • Fremdriftsplan (Gantt-diagram)
 • Kommunikasjonsplan
 • Kritiske suksessfaktorer for prosjekter
 • Problembeskrivelsen
 • Ulike verktøy for brainstorming
 • Ulike prioriteringsverktøy
 • Kartlegging av kundebehov og kundekrav
 • Ulike verktøy for prosesskartlegging. Blant annet SIPOC, flytskjemaer og verdistrømanalyse (VSM)
 • Spagettidiagram
 • Årsak-virkning analyser vha. fiskebein og 5 x hvorfor
 • Feileffekt analyser/risikoanalyse vha. ROS og FMEA
 • Introduksjon til Histogram
 • Introduksjon til Paretodiagram
 • Introduksjon til tidsstudier av data ved hjelp av control charts (SPC)
 • Introduksjon til enkel lineær regresjonsanalyse
 • Six Sigma roadmap (visualisering av logikken i metoden)
 • Six Sigma storyboard (mal for prosjektrapportering)
 • Six Sigma project charter (mal for prosjektbeskrivelse)

Fokus på ferdigheter gjennom øving og repetisjon

Kursmodulene er lagt opp slik at metode og verktøy i utstrakt grad trenes gjennom praktiske gruppeoppgaver. Resultatene av gruppearbeidene presenteres og diskuteres. Vi bruker flipover, brunpapir, tusj og vegger.

Deltakerne skal etter hver modul anvende den nye ”teorien” på sine egne prosjekter (se neste punkt). Deltakernes egne prosjekter presenteres og diskuteres i hver samling. Hensikten er å dele erfaringer med anvendelse av metode og verktøy.

Eget prosjekt

For å få best mulig avkasting på investeringen i Green Belt-utdannelsen anbefaler vi at du gjennomfører et Six Sigma forbedringsprosjekt i tilknytning til utdannelsen. Mange av kursets øvinger vil da kunne gjennomføres på egen problemstilling og du vil kunne få verdifulle synspunkter fra kursholder og øvrige kursdeltakere.

To diplomer:

Diplom 1, for deltakelse. For å få dette diplomet må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager.

Diplom 2, for deltakelse og godkjent gjennomføring av forbedringsprosjekt. Dette har samme krav som for diplom 1, men i tillegg skal du ha gjennomført et godkjent Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt. Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

Kursmaterialet

 • Boken Produser resultater! Bok 1, fremragende forbedringsprosjekter vha. Lean Six Sigma
 • Boken Produser resultater! Bok 2, fremragende Lean-strukturer for kontroll og kontinuerlig forbedring
 • Kompendium med kopi av presentert materiale
 • Visualisert fremgangsmåte for 6S-prosjektmetodikk (roadmap)
 • Omfattende mal for dokumentasjon av prosjektresultater
 • A3-maler for prosjektdokumentasjon og problemløsing
 • Diverse elektroniske verktøymaler: FMEA, kriteriematrise, løsningsvalgmatrise, 5S sjekklister, prosjektcharter

Relevant litteratur

Cover-bok-1-768x1097Cover-bok-2-768x1097

 

 

 

 

 

 

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ønsker du å delta på kurset?

Fyll ut skjemaet for å melde deg på og du vil motta mer informasjon når det nærmer seg.

It's time to start investing in yourself

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling
- ta en titt på vår blogg og få en masse inspirasjon og blod på tann til å dra på et av våre kurs.

Besøk bloggen