Kurs

Oppgradering til Black Belt

Oppgrader fra Green Belt til Black Belt! Lær om operasjonalisering og implementering av strategi samt visualisering og analyse av fakta.

Dette er kurset for deg som allerede har gjennomført Green Belt-kurs og ønsker å oppgradere deg til Black Belt.

På dette kurset vil du lære:

 1. Hvordan virksomheten kan engasjere alle i utviklingen av strategiske handlingsplaner.
 2. Hvordan strategiske handlingsplaner kan implementeres gjennom linje- og prosjektorganisasjonen.
 3. Om viktige mekanismer for prosjekt porteføljestyring.
 4. Hvordan Lean og Lean Six Sigma kan implementeres på en god og varig måte.
 5. Om koplingen mellom Lean, Lean Six Sigma, Balansert Målstyring og Business Process Management.
 6. Om metoden Getting Things Done for personlig effektivitet.
 7. Om faktabasert analyse og visualisering av data.


Kurset inkluderer foredrag med ledere i virksomheter som med suksess har implementert Lean og/eller Lean Six Sigma.

Kurset inkluderer to eksterne foredrag med ledere fra flere kjente norske virksomheter som med suksess har implementert Lean.

Oppstart: 3. juni 2019

Antall dager
8

Sted
Drammen

Påmeldingsfrist
02.05.2019

 

Modul 3: 03.06.19 - 06.06.19
Modul 4: 26.08.19 - 29.08.19

 
Pris

kr. 45.000 + mva

Oppstart: 9. desember 2019

Antall dager
8

Sted
Drammen

Påmeldingsfrist
07.11.2019

 

Modul 3: 09.12.19 - 12.12.19
Modul 4: 27.01.20 - 30.01.20


Pris

kr. 45.000 + mva

Kursets innhold og forskning på fremragende virksomheter

Dette er kurset for deg som ønsker å skape fremragende resultater. Den verdenskjente forskeren og foreleseren Jim Collins har i mer enn 25 år studert hva som skal til for å skape varig fremragende virksomheter. Hans forskning viser at fremragende virksomheter har etablert konkrete mekanismer for kontroll og utvikling/forbedring. Collins går derimot ikke inn på innholdet i og sammenhengene mellom slike mekanismer. Det gjør vi derimot i Black Belt-kurset.

Black Belt-kurset beskriver konkrete, helhetlige mekanismer for operativ kontroll og intern forretningsutvikling med utgangspunkt i Lean og Lean Six Sigma.

Du som deltaker er med på en reise der vi i modul 1 (4 dager) ser på strukturer for definering, gjennomføring og oppfølging av Lean Six Sigma-forbedringsprosjekter.

Etter dypdykket i prosjektstrukturer og verktøy går vi i modul 2 (4 dager) videre til strukturer for operasjonell kontroll og utvikling i linjeorganisasjonen. Viktige strukturer som inngår i linjelederens ansvar er kartlegging av prosesser, kartlegging av interessenter og krav (med KPI’er), ledernes standard arbeid, kontinuerlige forbedringer, møtestrukturer, formalisert forebyggende vedlikehold, formalisert medarbeiderutvikling og formalisert arbeid med arbeidsplassorganisering.

Du som er Green Belt har allerede vært igjennom teorien i modul 1 og 2.

I modul 3 introduserer og designer vi Business Improvement Process (BIP). BIP beskriver hvordan virksomheten engasjerer alle i arbeidet med å utvikle strategiske handlingsplaner som implementeres gjennom mekanismene introdusert i de to foregående modulene. Vi ser også på ulike måter å implementere et program for intern forretningsutvikling (forbedringsprogram), roller og ansvar i arbeidet med intern forretningsutvikling, prosjektstyringsgrupper, porteføljestyring, balansert målstyring og business process management (BPM). Sist, men ikke minst beskrives intern forretningsutvikling med utgangspunkt i en kapitalmodellbetraktning av virksomheten. Struktur-, human- og kundekapital er viktige begreper i denne sammenheng.

En fremragende virksomhet har faktabasert kontroll med ytelsen til prosesser, produkter og tjenester. Kunnskapen benyttes til å fokusere forbedringsarbeidet og fatte faktabaserte beslutninger. Modul 4 handler om verktøy og metoder for å få til dette. Viktige verktøy som inngår er paretodiagram, korrelasjon, regresjonsanalyse, kontrolldiagram (SPC), hypotesetester, kapabilitetsanalyse og målesystemanalyse.

Modul 3 (utvikling og implementering av strategien)

Hovedtema i denne modulen er hvordan virksomheten kan engasjere alle i arbeidet med å utvikle og deretter implementere strategien. Innholdet tar utgangspunkt i Toyota sin tilnærming (Hoshin Kanri) og foreslår en konkret realisering. I kurset kalles denne konkretiseringen “Business Improvement Process” (BIP). Sentralt i BIP er:

 • kople arbeidet med kontinuerlige forbedringer til virksomhetens strategiske mål
 • identifisere de riktige forbedringsprosjektene som må gjennomføres for å nå definerte strategiske mål
 • verktøy for å identifisere riktige delmål, aktiviteter og prosjekter for å nå strategiske mål
 • catchball-prinsippet for utvikling av strategiske handlingsplaner på standard A3-format
 • prosjektporteføljestyring
 • roller og ansvar i arbeidet med å utvikle og implementere strategien. Herunder roller og ansvar for virksomhetens business improvement team.

I denne modulen ser vi også på:

 • ulike måter å implementere Lean og Lean Six Sigma der eksempler fra bank/finans (Lean-banking) og industri gjennomgås og sammenlignes
 • introduksjon til balansert målstyring, business process management og sammenhenger med Lean og Lean Six Sigma
 • personlig effektivitet gjennom metoden Getting Things Done (Dave Allen)
 • operasjons og situasjonssenter
 • Business Improvement Process slik den kan være i en stor industribedrift (dvs. en case).
 • aktivitetsstyring i avdelinger og prosjekter gjennom visual project boards
 • myndiggjørende ledelse (Toyotas verktøy for å balansert utvikling av medarbeidere og ledere)

Mye tid benyttes til øvinger der deltakerne skal designe BIP. Modulens siste dag benyttes til innlegg av Dag Espen Tegdal, Lean-manager i Kongsberggruppen/KDA og Ole Jonny Brattum, tidligere personaldirektør gjennom 30 år i Toyota Norge.

Modul 4 (faktabasert analyse og beslutninger)

Lederne i fremragende virksomheter forstår virksomhetens, prosessenes, produktenes og tjenestenes ytelse gjennom fakta. Lederne etterspør derfor data for sine beslutningsprosesser. De forstår viktigheten av å skille på endringer i ytelsestall (KPI’er) som er en følge av tilfeldigheter og hvilke endringer som er (signifikante) reelle endringer.

Denne modulen fokuserer på verktøy for standardisert, faktabasert analyse og beslutninger. Verktøyene kan effektivt brukes i arbeidet med:

 • visualisering/presentasjon av nøkkeltall
 • kontinuerlige forbedringer
 • prosess og produktkontroll
 • dokumentasjon av ytelse for produkt og prosess
 • mottakskontroll
 • leverandørovervåkning og leverandørutvikling
 • datainnsamling og verifikasjon av målesystemer
 • årsak-virkning vurderinger

Det er et mål at deltakerne skal forstå verktøyene og den bakenforliggende “teorien” uten bruk av formler. Det kreves derfor ingen forkunnskaper. Minitab benyttes som analyseverktøy.

Se under for oversikt over verktøyene som inngår.

Kursholdere

Sven H. Danielsen,
leder Aksena, Black Belt
speaker1
Dag Espen Tegdal,
Kongsberggruppen/KDS
Bilde-Dag-Espen-Tegdal-300x300

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres på Clarion Collection Tollboden Hotell, Drammen. Hotellet ligger mindre enn 5 minutters gange fra togstasjonen der også flytoget stopper.

Om tidspunkter for gjennomføring:

 • Oppstart første dag, hver modul: kl. 10
 • Avslutning første dag, hver modul: kl. 17
 • Oppstart øvrige dager: kl. 08.30
 • Avslutning siste dag, hver modul: kl. 15
 • Avslutning øvrige dager: kl. 16.00 

 drammen

Oversikt over verktøy og metoder i kurset

 • Strategiutvikling og implementering som en “standardisert” prosess (Hoshin Kanri, BIP)
 • Prosjektporteføljestyring
 • Lean og Lean Six Sigma i et kapitalmodellperspektiv
 • Balansert Målstyring og koplingen til Lean og Lean Six Sigma
 • Ulike tilnærminger til implementering av Lean og Lean Six Sigma (forbedringsprogrammer)
 • Roller og ansvar i arbeidet med intern forretningsutvikling (forbedringsprogrammer)
 • Fordelinger, variable, estimatorer, parametre
 • Histogram
 • Box Plot
 • Korrelasjon og sammenhenger
 • Scatterdiagram
 • Paretodiagram
 • Tidsstudier av data ved hjelp av control charts (SPC)
 • Introduksjon til Hypotesetesting
 • Enkel lineær regresjonsanalyse
 • Introduksjon til multippel lineær regresjonsanalyse
 • Måling av produkt- og prosessytelse (PPM, DPMO og kapabilitetsanalyse/duglighetsanalyse)
 • Målesystemverifikasjon (MSA) med fokus på GAGE R&R
 • Introduksjon til eksperimentell forsøksdesign (DoE)

Eget prosjekt

For å få best mulig avkasting på investeringen i Black Belt-utdannelsen anbefaler vi at du gjennomfører et forbedringsprosjekt i tilknytning til utdannelsen. Mange av kursets øvinger vil da kunne gjennomføres på egen problemstilling og du får verdifulle synspunkter fra kursholder og øvrige kursdeltakere.

To diplomer:

Diplom 1, for deltakelse. For å få dette diplomet må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager

Diplom 2, for deltakelse og godkjent gjennomføring av et forbedringsprosjekt. Denne har samme krav som for diplom 1, men i tillegg skal du ha gjennomført et godkjent Lean Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt. Prosjektet anses som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

Kursmateriale

 • Boken Produser resultater! Bok 3, fremragende utvikling og implementering av av strategiske handlingsplaner.
 • To kompendier med kopier av presentert materiale
 • A3-målstyringsmal
 • A3-strategisk handlingsplan

Relevant litteratur

Cover-modul-3-v12.1-791x1024Modul-4-kursdok-v3c-forside   Cover-bok-3-768x1097

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ønsker du å delta på kurset?

Fyll ut skjemaet for å melde deg på og du vil motta mer informasjon når det nærmer seg.

It's time to start investing in yourself

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling
- ta en titt på vår blogg og få inspirasjon til å kontakte oss.

Besøk bloggen